Jaarvergadering Dorpsbelang

Jaarvergadering Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham

Namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham nodig ik u  hierbij uit voor de jaarvergadering, welke gehouden zal worden op:

VRIJDAGAVOND 20 maart 2020
Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis “De Skulpe” te Blankenham.

De agenda voor deze vergadering staat onderaan deze uitnodiging.

ATTENTIE:
De notulen van de vorige jaarvergadering liggen ter inzage in het dorpshuis de Skulpe vanaf 9 maart. Deze worden op de vergadering NIET meer voorgelezen.

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Mariska van Ommen,
waarnemend secretaresse

 

 

AGENDA
voor de jaarvergadering van de Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang
Blankenham op vrijdag 20 maart, aanvang 20.00 uur.

 1. Opening en welkom door de voorzitter Jules Kroese
 2. Notulen ledenvergadering van 12 april 2019 hebben ter inzage in het dorpshuis gelegen, vragen of opmerkingen?
 3. Jaaroverzicht 2019 door het bestuur
 4. Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester.
 5. Vaststelling uitgangspunten financieel beleid komende jaren en begroting 2020.
 6. Verslag Kascommissie: rekening en verantwoording 2019, door Ria Wichers-Schreur en Corry Neeleman
 7. Benoeming nieuw kascommissielid

Aftredend en niet herkiesbaar

 • Ria Wichers-Schreur

  8
  Rooster van aftreden, bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar

 • Mark Zandbergen
 • Jelle Bakker

Aftredend en herkiesbaar

 • Jules Kroese (indien geen tegenkandidaat voor het voorzitterschap beschikbaar)
 • Rienk Dijkstra
 • Hendrik Donker

Mariska van Ommen, Cees Hundersmarck, Esther Klomp en Leon Mulch hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur, (tegen-)kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter Jules Kroese.

9  Mededelingen

 • Bedankje diverse vrijwilligers

PAUZE

10  Overige punten ter bespreking.

 • Overleg gemeente/buurtwerker/agent structureel 1x per 2 maand? Inloopspreekuur?
 • Verkeersveiligheid op de dijk
 • Duurzame energie
 • Glasvezel
 • Gemeentelijke ontwikkelingen: toerisme, Zuiderzeedijk, mobiliteitsvisie
 • Uitkomst Wensboom en hoe nu verder
 • Reanimatiecursus/AED
 • Veiling in het najaar (10 okt.2020). Vrijwilligers?
 • Locatie Dijkruiters
 • Plantenbakken lantaarnpalen/onderhoud, vrijwilligers gevraagd.
 • Ontwikkeling rond huisvesting arbeidsmigranten

  11  Rondvraag


  12
    Sluiting officiële gedeelte