Kerspel Blankenham

Het Kerspel is ongetwijfeld de oudste instelling in Blankenham. Omstreeks 1420 werd er gesproken van een Kerspel Blankenham, als afscheiding van het nog veel oudere Kerspel IJsselham.

Het Kerspel had in de 17de en 18de eeuw onder meer als taak om de van hogerhand opgelegde grondbelasting over de landerijen om te slaan. In die tijd is ook het eigendomsrecht over sommige (door dijkdoorbraken) verlaten landerijen ontstaan. Dit landbezit is de reden dat de Kerspelen Blankenham en IJsselham nog steeds bestaan en niet zijn opgeheven aan het begin van de 19de eeuw, zoals in vele andere plaatsen is gebeurd, toen de huidige gemeenten zijn ontstaan.

Tijdens de ruilverkaveling Blankenham (1970) zijn de landerijen van het Kerspel 7.37 ha. aan 1 kavel gelegd, gelegen aan de Blokzijlerdijk, naast de boerderij van de Fam. Ham.

Na de in 2014 afgesloten ruilverkaveling Rond de Weerribben ligt het kerspelland nu aan de Hammerdijk 22 (achter de woonboerderij van de Fam. Popping.) als onderdeel van de huiskavel van de huidige erfpachter Menno Hulleman. De oppervlakte is nu 8.43.40 ha.

Kerspel Blankenham wordt bepaald door de grenzen van de voormalige gemeente Blankenham. Dit is het gebied van de Buurtsteeg, Blokzijlerdijk t/m de Lageweg, Lindedijk en de Rondebroek bij Kuinre.  Blankenham is in 1973 als zelfstandige gemeente opgeheven en bij gemeente IJsselham gevoegd. En sinds 2001 bij Steenwijkerland.

Jaarlijks wordt in januari/februari een ingelandenvergadering gehouden, waarin voor het gevoerde beleid verantwoording wordt afgelegd. De ingelandenvergadering wordt aangekondigd via nieuwsbrief en/of website. Het Kerspel is geen vereniging of stichting maar een uniek eigendom van de “ingelanden”.

En wie of wat zijn die ingelanden?
Ingelanden zijn meerderjarige hoofden van gezinnen of alleenwonende personen die minstens 1 jaar in voornoemd gebied van het kerspel Blankenham wonen. Ieder jaar wordt daartoe op 30 oktober een lijst van stemgerechtigde ingelanden opgemaakt. Op elk huisadres is de hoofdbewoner/bewoonster dus ingeland en voor bijv. 1/120 “mede-eigenaar” van het Kerspelbezit.

Van de geldelijke opbrengst van de landpacht worden diverse verenigingen in Blankenham gesubsidieerd. Van deze verenigingen wordt een vertegenwoordiger op de ingelandenvergadering verwacht, hetgeen natuurlijk niet betekent dat deze vertegenwoordiger ook automatisch stemrecht heeft. Meestal vindt de jaarlijkse algemene ingelandenvergadering op een zaterdagmorgen in februari plaats.

Echter: EEN INGELANDENVERGADERING VAN HET KERSPEL BLANKENHAM MOET U/JE EENS MEEGEMAAKT HEBBEN…………

TOT ZIENS.

Bestuur Kerspel:
K. Langelaan Voorzitter  sinds 2017
J. Donker Secretaris  sinds 1985
M. de Boer Penningmeester  sinds 1994
A3 van Seijen  Bestuurslid  sinds 1990
Vlaguitsteker sinds 1970
R. de Jonge  Bestuurslid  sinds 2018
E.J. de Boer  Bestuurslid  sinds 2000