Jaarvergadering Dorpsbelang 2022

Zoals elk jaar houdt Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham haar jaarvergadering, waarbij alle leden van harte welkom zijn.
Normaal vond deze plaats in het voorjaar, echter wegens Corona is dat de afgelopen jaren niet helemaal gelukt.

In 2022 willen wij hier toch weer mee beginnen en wel op vrijdag 13 mei a.s.
Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in De Skulpe.

De agenda zal voor deze datum huis aan huis worden verspreid en de notulen van de vorige vergadering zullen vanaf 1 mei ter inzage in De Skulpe liggen (deze worden in de vergadering niet voorgelezen).

Wij zien u allen graag op 13 mei!!

Groet, Dorpsbelang

AGENDA

voor de jaarvergadering van de Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang

Blankenham op vrijdag 13 mei, aanvang 20.00 uur.

 

 

 1. Opening en welkom door de voorzitter Rienk Dijkstra
 2. Notulen ledenvergadering van 24 sept. 2021 hebben ter inzage in het dorpshuis gelegen, vragen of opmerkingen?
 3. Jaaroverzicht 2021 door het bestuur
 4. Financieel jaarverslag 2021 door de penningmeester.
 5. Begroting 2022.
 6. Verslag Kascommissie: rekening en verantwoording 2021, door Jorni Donker en Marina Lamaker
 7. Benoeming nieuw kascommissielid

Aftredend en niet herkiesbaar

 • Jorni Donker

  8
    Rooster van aftreden, bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar

 • Linda Donker

Aftredend op eigen verzoek

 • Leon Mulch
 • Cees Hundersmarck

Voorstel nieuwe leden:

Romke Lemstra heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur en er zijn nog gesprekken met

mogelijke kandidaten; (tegen-)kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering

aanmelden bij de voorzitter, Rienk Dijkstra.

(volgend jaar zullen Hendrik en Rienk aftreden, nadenken over nieuwe kandidaten)

9 Mededelingen
10 Bedankje diverse vrijwilligers

PAUZE

11 Overige punten ter bespreking.

Informatie vanuit de gemeente

 • Planning opknappen Hamspad (fietspad)
 • Kwaliteit weg en berm van de dijk
 • Overige zaken

Huidige onderwerpen

 • Locatie Dijkruiters/nieuwbouw Strand
 • Resultaat veiling 9 april jl.
 • Terras de Skulpe.
 • Happening start verenigingsactiviteiten nieuw seizoen
 • Digitale archivering (beeld)-materiaal over Blankenham

       Jaarplan voor nieuwe onderwerpen

 • Haalbaarheidsonderzoek wandelpad rond de kolk
 • Hoe jeugd beter betrekken bij activiteiten /verenigings- en bestuursleven.
 • Onderzoek of er op middellange termijn behoefte is aan nieuwe woningen in het dorp.

  12 Rondvraag

  13 Sluiting officiële gedeelte